Nerezové kuchyňské dřezy Reginox a nerezová umyvadla Reginox Akční cena na nerezový kuchyňský dřez


Obchodní podmínky - staré

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.drezyreginox.cz, jehož provozovatelem a dodavatelem je Ing. Bohumila Šupková, 669 02 Znojmo, Jungmannova 2 (IČ:62842773). Tyto podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a jeho obchodních partnerů (kupujících). Kupujícím se doporučuje seznámit se s těmito podmínkami ještě před objednáním zboží. Objednáním zboží souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a zároveň souhlasíte s využitím Vámi zadané e-mailové adresy k zasílání obchodního sdělení.

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré podané objednávky jsou závazné a odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny prodávajícímu.


II. Dodací lhůta

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od obdržení závazné objednávky za předpokladu, že objednávka má vyplněné všechny náležitosti. Dodací lhůta bude prodloužena pokud zboží momentálně není skladem nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události nezaviněné prodávajícím. V případě, že zboží nebude možné v termínu dodat, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání. V tom případě bude vyžádán souhlas kupujícího s novým termínem dodání.

 

III. Doprava

Dopravu na území ČR zajišťuje prodávající a to :

 1. prostřednictvím České pošty - Profi balík

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou si zákazník stanovil. Odběratel hradí náklady spojené s přepravou, nese rizika spojená s dopravou zboží. V případě poškození, zcizení či ztrát již zaplaceného zboží, je povinen nárokovat si vzniklou škodu na přepravní firmě. Zákazníkovi je rovněž poskytnuta možnost osobního odběru na vzorkovně ve Znojmě, Pražská 72.

 

IV. Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout si zboží za přítomnosti dopravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu je povinnen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození, vyhotovit záznam o poškození zásilky a "nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem". Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží převzal a že je mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené přepravou zboží nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

V. Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí k prodávajícímu jako nedoručená (přepravce nenašel adresáta - kupujícího, …) bude kupující o tomto informován. Současně s touto informací bude kupující požádán o vyjádření , jak dále s objednávkou naložit - zda znovu zboží zaslat, či zda kupující od objednávky odstupuje. Bude-li zákazník požadovat nové zaslání budou mu k přechozí účtované ceně doúčtovány nové expediční náklady. Neozve-li se zákazník na výzvu jak naložit s vrácenou zásilkou do 5 -ti pracovních dnů, bude objednávka prodávajícím stornována.

 

VI. Cena a úhrada zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. K ceně vybraného zboží jsou připočítány náklady spojené s expedicí výrobku ve výši 150,- Kč za balík.

 

Kupující má právo si vybrat způsob úhrady objednaného zboží :

 1. hotově při osobním odběru
 2. dobírkou při zaslání poštou
 3. platba předem bankovním převodem na základě (prodávajícím vystavené) zálohové faktury

 

Kupní cena je považována za uhrazenou okamžikem převzetí částky, či připsáním fakturované částky na účet prodávajícího.

 

VII. Záruční lhůta

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a trvá v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 1. při dopravě zboží
 2. mechnickým poškozením zboží
 3. nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží
 4. neodborným zacházením s výrobkem, používáním výrobku k jiným účelům než je určen
 5. zanedbáním péče o výrobek včetně jeho příslušenství
 6. běžným opotřebením výrobku způsobené jeho používáním
 7. přírodními živly nebo vyšší moci

 

VIII. Reklamace a její vyřízení

Oprávněné reklamace řeší prodávající ve spolupráci s výrobcem. Místem pro uplatnění reklamace je Ing. Bohumila Šupková, 669 02 Znojmo, Jungmannova 2. Zákazník osobně nebo poštou zašle reklamovaný výrobek. Balík musí obsahovat :

 1. reklamovaný výrobek včetně jeho příslušenství, které je součástí ceny výrobku
 2. kopii nákupního dokladu
 3. podrobný popis závady
 4. výrobek musí být zabalen tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy

 

Bez výše uvedených náležitostí je znemožněna identifikace a závada zboží - reklamace nemůže být vyřešena. V případě oprávněné reklamace bude tato vyřizena nejpozději do 30 ti dnů a náklady s reklamací spojené hradí prodávající. Upozornění: poštovné za odeslaný výrobek k reklamačnímu řízení hradí kupující. V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu tento náklad uhrazen. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na úhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

 

IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy do 14 dni od převzetí zboží Rozhodne-li se kupující odstoupit musí :

 1. kupující(spotřebitel) doručit prodávajícímu "projev vůle odstoupení od smlouvy"
 2. kupující nemůže odstoupit od smlouvy na zboží vyráběné na zakázku
 3. vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, nesmí jevit známky použití, v originálním obalu, se vší dokumentací a doklady

 

Při splnění výše uvedených podmínek budou kupujícímu vráceny peníze, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po vrácení zboží. Způsob úhrady složenkou, či na účet si určí kupující v "projevu vůle odstoupení od smlouvy".

 

Upozornění :

 1. prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží, či vrátit jen poměrnou část z kupní ceny, pokud bylo vrácené zboží poškozené neúplné, použité, ..)
 2. zboží neposílejte zpět "na dobírku" - nemůže být "na dobírku" přijaté
 3. náklady spojené se zasláním a expedicí zboží nese kupující
 4. zákazník přebírající zboží osobně na vzorkovně Pražská 72, Znojmo, nemá právo odstoupit od smlouvy a vrátit zakoupené zboží, přestože je objednal přes e-shop

 

Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě nedostupnosti zboží.

 

X. Závěrečné ustanovení

Odesáním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených podmínek, platnou cenu objednanéího zboží (včetně expedičních nákladů). Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.